โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

กิจกรรม/โครงการประจำปี 2560

ลำดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
1 รักการอ่านเด็กปฐมวัย นางสาวอาภาวรรณ อิสรโชติ
2 พัฒนาศักยภาพเด็กปฐามวัย นางสาวสุธีรา  เย็นฉ่ำ
3 ค่ายพลังมด  
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นางบัวผัน ลุ่มร้อย
5 อบรม สัมมนา ศึกษาดดูงานและศึกษาต่อ  
6 นิเทศงานวิชาการ นางสาวภัทรมน ขันธาฤทธิ์
7 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางทิพวรรณ ขุนแสง
8 เยี่ยมบ้านนักเรียน นางทิพวรรณ ขุนแสง
9 แนะแนวการศึกษาและศึกษาต่อ นางสาวผ่องสรรพ์ เปรุนาวิน
10 ธนาคารขยะ นายบรรพต แลขะสาร
11 โตไปไม่โกง นางสาวจงรัก ทัพพันธ์ดี
12 น้ำหมักชีวภาพปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางสาววรรณพัทธ์ ศักดี
13 ส่งเสริมสุนทรียภาพภายในสถานศึกษา นางสาวปวีณา ทองบ่อ
14 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวสุนิสา บุญอาจ
15 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
16 ออมวันนี้ เศรษฐีวันหน้า  
17 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน นางสุนันทา พรหมเพศ
18 ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดในโรงเรียน นางสุวรรณี น้ำผึ้ง
19 ไอซีที นางวิมลรัตน์ ศรีสมัย
20 โรงเรียนวิถีพุทธวิถีธรรม สู่วิถีชีวิตพอเพียง นางสาวภัทรนันท์ พรมภักดี
21 กีฬาเพื่อสุขภาพโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ นายไตรสิทธิ์ ถิระสิทธิพงศ์
22 สวนพฤกษศาสตร์ นางสาวรุ่งนภา เบ็ญมาตย์
23 จัดกิจกรรมวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นางวนิดา คุ้มทรัพย์
24 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน นางสาวพรพิมล คีรีสูงเนิน
25 จัดหาและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นางกรัณทิพย์ โหติธะนัง
26 เสริมสร้างกิจกรรมห้องสมุดสู่การเรียนรู้ นางพัชรินทร์ ภิญโญทรัพย์
27 มารยาทงามตามแบบไทย นางทัศนีย์ สัวสดิพันธ์
28 ค่ายวิชาการ  
29 พ่อ-แม่ อุปถัมภ์การอ่าน-เขียนของนักเรียน  
30 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นางสาวรุ่งทิพย์ หอมวิไลย
31 เกษตรอินทรีย์ นายเกษม ปิยะสันติ
32 รักการอ่าน นางสาวอรณี มีแก้ว
33 ส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียน  
34 โรงเรียนปลอดยาเสพติด นายกิตติพงษ์ กุลมา
35 ห้องโครงงาน นางสาววีราพร ประชุมแดง
36 โรงเรียนปลอดภัย  
37 พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT นางสาวจิรัฐติกาล รักชาติ
38 จัดทำงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์  
39 อาหารกลางวัน นางวรินทร ธิติมูล


 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com