About school

โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2470  ณ วัดบางเพ็งใต้  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า   “ โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนแสบ 1  ( วัดบางเพ็งใต้ ) ”  ผู้ก่อตั้ง คือ “ นายเทียม  นิตยสมบูรณ์ กับพระอธิการพุ่ม  เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ มีพระแพ  ศรีประดิษฐ์  เป็นครูใหญ่คนแรก 
วันที่  16  พฤษภาคม  2496  ได้ย้ายโรงเรียนข้ามคลองแสนแสบมาเรียนที่วัดบำเพ็ญเหนือ 
ปัจจุบันโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ   ตั้งอยู่เลขที่  26  หมู่ 14  ถนนเสรีไทย  แขวงมีนบุรี   เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  มีพื้นที่ 13  ไร่  47  ตารางวา  เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 1   ถึงชั้น ป. 6   มีนักเรียน 882  คน (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2560) โดยมีนายนพคุณ  ภู่ขาว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อักษรย่อประจำโรงเรียน ก. หมายถึง กรุงเทพมหานคร
  มร. หมายถึง สำนักงานเขตมีนบุรี
  บน. หมายถึง โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
วันสถาปนาโรงเรียน 28 มีนาคม 2470
ตราประจำโรงเรียน
  มีประอินทร์ทรงช้างอยู่ตรงกลาง ชื่อโรงเรียนคาดอยู่ตรงหลังพระอินทร์ทรงช้าง
สีประจำโรงเรียน
ม่วง-ขาว
 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเฟื่องฟ้า
ปรัชญา การศึกษาคือ การพัฒนาุคุณภาพชีวิต
คำขวัญ สะอาด เขียวขจี การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
วิสัยทัศน์ "ประสานชุมชนเข้มแข็ง สร้างแหล่งเรียนรู้ พัฒนาครูสู่การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างนักเรียนดี มีศักยภาพ"
เอกลักษณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ
อัตลักษณ์ "สวดมนต์ได้ กราบไหว้สวย"
พันธกิจ

1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. สร้างและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

3. พัฒนาครูสู่การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนววิถีพุทธ

5. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com