โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

อาคารสถานที่

 
จำนวนอาคารเรียน 6 หลัง   ดังนี้  
อาคาร 1  จำนวน  3 ชั้น   9 ห้องเรียน
อาคาร 2 จำนวน  4  ชั้น    16 ห้องเรียน
อาคาร  3 จำนวน  4  ชั้น 16 ห้องเรียน
อาคาร  4  โรงยิม 2 ชั้น 1 หลัง
อาคาร  5   จำนวน   5  ชั้น   15 ห้องเรียน
อาคาร  6   จำนวน   5  ชั้น    15 ห้องเรียน
บ้านพักครู 1 หลัง
บ้านพักภารโรง 1 หลัง
อาคารบ้านพักครู 18 ห้อง  1 หลัง
เรือนเพาะชำ 1 หลัง
โรงเพาะเห็ด 1 หลัง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 64 ห้อง
จำนวนที่ใช้เป็นห้องเรียน 28 ห้อง 
ห้องพิเศษ  จำนวน  38  ห้อง  ดังนี้
1. ห้องสำนักงาน 1 ห้อง
2. ห้องผู้บริหาร 1 ห้อง
3. ห้องสมุด 1 ห้อง
4. ห้องสมุดอนุบาล 1 ห้อง
5. ห้อง Montessori 1 ห้อง
6. ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง
7. ห้องยุทธศาสตร์ 1 ห้อง
8. ห้องวิชาการวัดผล 1 ห้อง
9. ห้องลูกเสือ-ยุวกาชาด 1 ห้อง
10.ห้องสภานักเรียน 1 ห้อง
11.ห้องอนามัย 1 ห้อง
12.ห้องภาษาไทย 1 ห้อง
13.ห้องภาษาอังกฤษ   2 ห้อง
14.ห้องภาษาจีน 1 ห้อง
15.ห้องคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
16.ห้องวิทยาศาสตร์   2 ห้อง
17.ห้องกอท.  1 ห้อง
18.ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง
19.ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง
20.ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง
21.ห้องศิลปะ 1 ห้อง
22.ห้องจริยะ   3 ห้อง
23.ห้องคอมพิวเตอร์    2 ห้อง
24.สหกรณ์ 1 ห้อง
25.โรงอาหาร 1 ห้อง
26.ห้องพลศึกษา 1 ห้อง
27.ธนาคารขยะ 1 ห้อง
28.ห้อง Tablet 1 ห้อง 
29.ห้องรับประทานอาหารครู 1 ห้อง
30. ห้องแนะแนว 1 ห้อง
31. ห้องพัสดุ 1 ห้อง
32.ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ 1 ห้อง
33. ห้องการศึกษาพิเศษ 1 ห้อง


 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com